Fecha: 01/12/1997
Idioma: Catalán
Procedencia: Col-legi d'Arquitectes de Catalunya
Ubicación: España

La memoria del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya de 1997 presenta lo más destacado del ejercicio de este año, así como toda la actividad generada en el Col·legi d’Arquitectes.
Serveis de I’Estructura Territorial
Organs de Govern
Junta de Govern COAC
Assemblees Generals
Pressupost
Demarcació de Barcelona
Junta Directiva
Comissions permanent
Juntes Generals
Demarcació de Girona
Junta Directiva
Juntes Generals
Demarcació de Lleida
Junta Directiva
Juntes Generals
Demarcació de Tarragona
Junta Directiva
Juntes Generals
Demarcació de I’Ebre
Junta Directiva
Juntes Generals
Comissió de règim disciplinari
Vocalia d’exercici i control professional
Convenis i acords de col-laboració
Acords amb organismes públics
Acords amb entitats professionals
Acords amb entitats docents
Acords amb altres entitats
Representacio institucional
Activitat del degà
Comissions
Jurats en concursos de I’Administració pública
Jurats en concursos de places d’arquitectes
Representacions diverses
Nombre de col-legiats
Recursos humans
Administració i comptabilitat
Visat
Assessoria jurídica
Assessorla jurídica d’Organs Centrals
Assessoria jurídica a les Demarcacions
Oficina Consultora Tècnica (OCT)
Control tècnic de projectes
Comissions
Secretaria d’assessorament de concursos
Publicitat dels concursos
Impugnació de concursos
Assessorament als arquitectes
Servei d’Atenció a les Administracions Públiques
Servei d’aplicacions informàtiques
Oficines de manteniment
Atenció a I’usuari
Programa informàtic
Relacions internacionals
Exercici professional internacional
Difusió de I’arquitectura catalana
Posicionament internacional del COAC
Servei d’itineraris d’arquitectura
Gestió de recursos
Activitats
Borsa de treball
Servei a I’usuari
Centre de documentació
Biblioteca
Arxiu històric
Comunicació
Servei d’aplicacions informàtiques
Oficines de manteniment
Atenció a I’usuari
Programa informàtic
Relacions internacionals
Exercici professional internacional
Difusió de I’arquitectura catalana
Posicionament internacional del COAC
Servei d’itineraris d’arquitectura
Gestió de recursos
Activitats
Borsa de treball
Servei a I’usuari
Centre de documentació
Biblioteca
Arxiu històric
Coacnet
La web del COAC
CAUC
Estadístiques
Publicacions periòdiques
Informació i Debat
Legislació i Normes
Ouaderns d’Arquitectura i Urbanisme
Butlletí AB
DAU. Debots dArquitectura i Urbanisme
Altres publicacions
Àmbits
Nous camps d’especialització professional
Tecnologia
Tecnologia-Informàtica
Manteniment i ajuts a la rehabilitació
Patrimoni
Urbanisme
Exposicions
Jornades i taules rodones
Conferències i presentacions
Activitat social
Festes patronals
Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA)
Agrupació d’Arquitectes Experts, Pericials i Forenses (AEPFC)
Col-legi d’Arquitectes de Catalunya


Necesitas estar registrado para ver el contenido

Valora este post
Print Friendly, PDF & Email

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario