Sobre règim del sòl i valoracions.

Cortes generales | 13/04/2098
Arquitectura Urbanismo y Paisajismo Documentación Normativas Sobre règim del sòl i valoracions.


Llei 6/1998, de 13 d'abril, sobre règim del sòl i valoracions
TÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte de la Llei.
Article 2. Facultats del dret de propietat.
Article 3. Participació en les plusvàlues.
Article 4. Acció urbanística i iniciativa privada.
TÍTOL II
Règim urbanístic de la propietat del sòl
CAPÍTOL I
Classificació del sòl
Article 7. Classes de sòl.
Article 8. Sòl urbà.
Article 9. Sòl no urbanitzable.
Article 10. Sòl urbanitzable.
Article 11. Classificació del sòl en municipis sense planejament.
CAPÍTOL II
Drets i deures dels propietaris
Article 12. Exercici de drets i deures.
Article 13. Drets dels propietaris de sòl urbà.
Article 14. Deures dels propietaris de sòl urbà.
Article 15. Drets dels propietaris de sòl urbanitzable.
Article 16. Regles bàsiques per a l'exercici del dret.
Article 17. Usos i obres provisionals.
Article 18. Deures dels propietaris de sòl urbanitzable.
Article 19. Deures legals d'ús, conservació i rehabilitació.
Article 20. Drets dels propietaris de sòl no urbanitzable.
Article 21. Transmissió de finques i deures urbanístics.
Article 22. Declaració d'obra nova.
TÍTOL III
Valoracions
Article 23. Aplicació general de les regles de valoració.
Article 24. Moment a què s'han de referir les valoracions.
Article 25. Criteri general de valoració.
Article 26. Valor del sòl no urbanitzable.
Article 27. Valor del sòl urbanitzable.
Article 28. Valor del sòl urbà.
Article 29. Valor del sòl en els supòsits de manca de pla o sense atribució d'aprofitament.
Article 30. Deducció de despeses d'urbanització pendent.
Article 31. Valoració d'obres, edificacions, instal·lacions, plantacions i arrendaments.
Article 32. Valoració de les concessions administratives i dels drets reals sobre immobles.
TÍTOL IV
Expropiacions
Article 33. Legitimació d'expropiacions.
Article 34. Funcions de l'expropiació.
Article 35. Exercici de la potestat expropiatòria.
Article 36. Procediment de determinació de l'apreuament.
Article 37. Pagament de l'apreuament mitjançant adjudicació de terrenys.
Article 38. Aprovació i efectes del procediment de taxació conjunta.
Article 39. Ocupació i inscripció al registre.
Article 40. Supòsits de reversió.
TÍTOL V
Supòsits indemnitzables
Article 41. Indemnització per alteració de planejament.
Article 42. Indemnització per alteració del planejament, amb llicència en vigor.
Article 43. Indemnització per limitacions singulars.
Article 44. Altres supòsits indemnitzables.
Disposició addicional quarta.
Disposició addicional cinquena.
Disposició transitòria primera. Règim urbanístic.
Disposició transitòria segona. Planejament general vigent.
Disposició transitòria tercera. Planejament general en tramitació.
Disposició transitòria cinquena. Valoracions.
Disposició derogatòria única.
Necesitas estar registrado para ver el contenido

Para poder escribir un comentario debe iniciar sesión o darse de alta en el portal.

Patrocinadores Platino

Patrocinadores Plata