El Pla de Salut de Catalunya és el marc de referència de les actuacions públiques del Govern de la Generalitat en l’àmbit de la Salut i formula els objectius de salut i les estratègies d’actuació del Departament Salut per mantenir i millorar la salut de la població, i defineix els indicadors d’avaluació. El Pla integra i dóna coherència a les polítiques de salut i serveis sanitaris, sociosanitaris i de salut pública. Aporta una visió àmplia, amb la qual cosa els aspectes socioeconòmics i els determinants de la salut adquireixen tanta importància com les actuacions preventives i assistencials.

Correspon al Departament de Salut formular els criteris generals de la planificació sanitària, i també fixar els objectius, els índex i els nivells bàsics a assolir en les matèries que s’inclouen en el Pla de salut de Catalunya i establir-ne la metodologia i el termini per a la seva elaboració.
La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, regula el Pla de salut de Catalunya com a l’instrument indicatiu i el marc de referència per a totes les actuacions publiques en la matèria en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, amb una vigència quinquennal.


Necesitas estar registrado para ver el contenido

Valora este post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment